CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Základní činnosti – úkony Úhrada za hodinu individuální úkon Úhrada za hodinu skupinový úkon
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
90 Kč
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při použití WC
90 Kč
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
90 Kč
(cena za stravu je uvedena níže)
d) Poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
1. ubytování
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
Týká se pouze
pobytové služby.
Popsáno níže (viz.Ubytování)
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob
90,- Kč 30,- Kč
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
90,- Kč 30,- Kč
g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
90,- Kč 30,- Kč
h) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
2. podpora při zajištění chodu domácnosti
90,- Kč 30,- Kč


STRAVA

Snídaně Svačina Oběd Svačina Večeře Pitný režim
Náklady na jídlo a pití v týdnu 15,- Kč 12,- Kč 84,- Kč* 12,- Kč 51,- Kč 4,- Kč
Náklady na jídlo a pití o víkendu, svátcích 15,- Kč 12,- Kč 90,- Kč* 12,- Kč 51,- Kč 10,- Kč

* Cena jídla je stanovena dle aktuální ceny stravovacího zařízení, odkud je jídlo odebíráno.

Zajištěno jídelnou Wikov – Štěpán Matyska, Hronov.
O víkendech je strava zajištěna Oblastní nemocnicí Náchod.


UBYTOVÁNÍ

Úhrada za pobytový den*
Ubytování vč. úklidu, praní, drobné opravy prádla, žehlení 135,- Kč

* Poskytování pobytové odlehčovací služby v délce trvání do 24 hodin = 1 pobytový den. Den zahájení pobytové odlehčovací služby + den ukončení pobytové odlehčovací služby jsou u vícedenních pobytů účtovány jako 1 pobytový den.


Odlehčovací služba poskytovaná v době od 18:00 hodin je odlehčovací službou pobytovou, bez ohledu na počet strávených hodin, a je tedy účtována i úhrada za pobytový den.


Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování služeb Odlehčovací služby stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ceník poskytovaných služeb Odlehčovací služby nabývá účinnosti dnem 1.3.2022.