CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – DENNÍ STACIONÁŘ

 

DENNÍ STACIONÁŘ

Základní činnosti – úkony Úhrada za hodinu individuální úkon Úhrada za hodinu skupinový úkon
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
90 Kč
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
90 Kč
c) Poskytnutí stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
90 Kč
(cena za stravu je uvedena níže)
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
105 Kč 35 Kč
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob
105 Kč 35 Kč
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
105 Kč 35 Kč
g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
135 Kč 35 Kč

 

STRAVA

 

Svačina Oběd
Náklady na jídlo 17,- Kč* 100,- Kč*

* Cena oběda je stanovena dle aktuální ceny stravovacího zařízení, odkud je oběd odebírán. Ceny za stravu jsou bez 2 Kč za dovoz.

Zajištěno jídelnou Wikov – Štěpán Matyska, Hronov.

Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování služeb Denního stacionáře stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ceník poskytovaných služeb Denního stacionáře nabývá účinnosti dnem 1.3.2024.