DENNÍ STACIONÁŘ

KDE NAJDETE DENNÍ STACIONÁŘ

Zařízení denního stacionáře je umístěno v ulici Na Vyšehradě č.p. 67 v Náchodě – Babí.

POSLÁNÍ

Denní stacionář Cesta pomáhá lidem s postižením rozvíjet a udržovat jejich mentální a fyzické schopnosti a dovednosti do té míry, aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci. Prostřednictvím denních aktivit podporujeme klienty k soběstačnosti, samostatnosti a v nácviku sociálních dovedností a pomáháme snižovat riziko jejich závislosti na sociální službě. Bojujeme proti sociální a společenské izolaci osob s postižením.

CÍLE SLUŽBY

Cílem denního stacionáře je poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním – překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti – sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám ve věku 7 – neomezeně let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení. Služba je určena uživatelům z celého Královéhradeckého kraje, primárně však uživatelům z Náchodska.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Poskytujeme sociální službu v rozsahu základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, mezi něž patří

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

PRINCIPY SLUŽEB

  • Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb.
  • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů.
  • Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů.
  • Důraz na sociální začleňování uživatelů.
  • Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.

 

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Služby denního stacionáře jsou poskytovány od pondělí do pátku v době od 7.30 do 16.00 hodin.

 

KAPACITA DENNÍHO STACIONÁŘE

Služeb denního stacionáře může využít současně maximálně 17 uživatelů.

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Uživatelé mohou využít dopravu, kterou zajišťuje Stacionář Cesta Náchod z.ú. pomocí svého automobilu, speciálně upraveného pro potřeby osob s poruchou hybnosti.