ODLEHČOVACÍ SLUŽBA


KDE POSKYTUJEME ODLEHČOVACÍ SLUŽBU

Odlehčovací služba je poskytována v Náchodě, ve Vítkově ul., čp. 3 vedle mateřské školky v Náchodě-Bělovsi. 

POSLÁNÍ

Posláním odlehčovací služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, odpovídající, avšak pouze dočasnou, péči a podporu v době, kdy jim toto nemůže být zajištěno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Péče je poskytována prostřednictvím ambulantní nebo pobytové formy odlehčovací služby.

CÍLE SLUŽBY

Cílem odlehčovací služby je poskytovat uživateli sociální službu odpovídající jeho schopnostem, potřebám a přáním
– překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatele a v nejvyšší možné míře rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti
– podporovat sociální začleňování uživatele ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena osobám ve věku 5 – neomezeně let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna. Služba je určena uživatelům z celé České republiky, primárně však uživatelům z Královehradeckého kraje.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

Poskytujeme sociální službu v rozsahu základních činností stanovených zákonem o sociálních službách, mezi něž patří

– pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
– pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
– poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
– poskytnutí ubytování, jde-li o pobytovou formu služby
– zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
– sociálně terapeutické činnosti
– pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
– výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.


PRINCIPY SLUŽEB

  • Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb.
  • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů.
  • Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů.
  • Důraz na sociální začleňování uživatelů.
  • Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.


KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Ambulantní forma služby je poskytovaná denně od 6.00 do 18.00 hodin.
Pobytová forma služby je poskytovaná každý den nepřetržitě.


KAPACITA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací službu můžeme současně poskytnout maximálně 9 uživatelům (tj. 8 uživatelů + 1 lůžko pro akutní případy).


JAK SE K NÁM DOSTANETE

Uživatelé mohou využít dopravu, kterou zajišťuje Stacionář Cesta Náchod z.ú. pomocí svého automobilu, speciálně upraveného pro potřeby osob s poruchou hybnosti.