CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ

KDE NAJDETE CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CESTA

Zařízení chráněného bydlení je umístěno v ulici Jungmannova č.p. 1437 v Hradci Králové.

POSLÁNÍ

Posláním Chráněného bydlení Cesta je poskytnou lidem s postižením důstojné a bezpečné zázemí, které budou moci vnímat jako svůj opravdový domov. Chráněné bydlení Cesta pomáhá osobám s postižením žít plnohodnotný život s nezadatelným právem na lidskou důstojnost , právem na soukromí, právem na svobodné rozhodování se, na svobodu pohybu a právem na přirozené sociální vazby. Cílem této služby je podporovat uživatele v samostatnosti ve všech oblastech života.

CÍLE SLUŽBY

 • pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout každodenní péči o sebe sama a o svou domácnost
 • osvojení a prohlubování všeobecných znalostí a dovedností,
 • pomoci uživatelům v maximální míře zvládnout užívání veřejně dostupných služeb,
 • podpora rozvoje rozumových schopností a pracovních dovedností a návyků uživatelů služby,
 • podpora při využívání volného času uživatelů,
 • podpora v navazování a udržování mezilidských vztahů,
 • podpora uživatelů v porozumění sobě i ostatním,
 • podpora uživatelů v umění přijmout pomoc asistentů,
 • podpora při vedení samostatného života a při hledání pracovního uplatnění

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena pro osoby s mentálním, či kombinovaným postižením, ve věku od 18 let. Jedná se o osoby, které mají bydliště v Královéhradeckém kraji. Služba je poskytována pro muže i ženy.

Negativní vymezení cílové skupiny:
Službu neposkytujeme osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
 • které nejsou schopny pobytu z důvodu závažného akutního či chronického infekčního onemocnění,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s duševním onemocněním,
 • závislým na návykových látkách a automatech,
 • s diagnózou sexuální deviace,
 • s projevy agrese.

CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT

PRINCIPY SLUŽEB

 • Individuální přístup k uživatelům a respektování jejich potřeb.
 • Princip partnerství a spolupráce.
 • Zachování důstojnosti a dodržování práv uživatelů.
 • Podpora soběstačnosti a rozvoj schopností uživatelů.
 • Důraz na sociální začleňování uživatelů.
 • Odborné znalosti personálu napomáhající k poskytování kvalitní služby.
 • Princip kvality a kontrolovatelnosti.

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME
Zařízení poskytuje svým uživatelům celoroční pobytovou sociální službu, bez ohledu na dny pracovního klidu a státních svátků.
KAPACITA CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ
Služeb může využít současně maximálně 6 uživatelů v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích.
DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Z hlediska hromadné i osobní dopravy je místo chráněného bydlení velmi dobře dostupné.