STACIONÁŘ CESTA NÁCHOD z.ú.

Stacionář Cesta Náchod z.ú. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje pomoc osobám s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením při překonávání psychických, fyzických, sociálních a jiných důsledků jejich postižení.

 
 

Pro tyto účely provozujeme

 

● Denní stacionář

● Odlehčovací službu

● Chráněné bydlení

Kontakt na kompetentní osobu:

 

Denisa Voborníková
statutární orgán, ředitel
Telefon: +420 737 219 833
Kontakt pro zájemce o službu:

 

Bc. Zuzana Votavová
sociální pracovník, zástupce ředitele
Telefon: +420 733 117 576

 

Cílová skupina pro Denní stacionář je 7 - neomezeně let a pro Odlehčovací službu 5 - neomezeně let. Obě tyto služby jsou určeny osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, o které je běžně pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí, avšak krátkodobě jim nemůže být péče v tomto prostředí zajištěna. Cílovou skupinou pro Chráněné bydlení jsou osoby od 18ti let věku s mentálním, či kombinovaným postižením.

„Denní stacionář v Náchodě“

Investor:Stacionář Cesta Náchod z.ú., Vítkova 3, 547 01 Náchod

Místo realizace projektu: Stávající bytový dům nacházející se na adrese Na Vyšehradě č.p. 67, Babí u Náchoda

Termín realizace: 2018 – 2019

Posláním stacionáře je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení, potřebnou péči a podporu k rozvoji jejich schopností a dovedností, prostor pro jejich seberealizaci a sociální začlenění. Hlavním důvodem realizace projektu je stávající nedostačující zázemí sociální služby, které nevyhovuje jak kapacitně, tak svým vybavením a umístěním.

Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb, čehož bude dosaženo přestěhování denního stacionáře do nově zrekonstruovaných prostor.V novém zázemí sociální služby budou poskytovány terapeutické, vzdělávací a aktivizační činnosti pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního, mentálního či kombinovaného postižení.

V rámci realizace projektu dojde knákupu a následné rekonstrukci budovy, která se nachází na adrese Na Vyšehradě č.p. 67, Babí u Náchoda. Zmíněná budova je bývalý bytový dům, který bude celý přestavěn a uzpůsoben pro potřeby sociální služby. Součástí realizace projektu je i nákup nového vybavení a nábytku budovy.

Nové prostory umožní poskytovateli služby lépe realizovat svoje aktivity s ohledem na věkově širokou cílovou skupinu. Klienti budou tak mít vhodný prostor pro své aktivity, naučí se navazovat sociální kontakt a mnoho dalšího. Projekt pozitivně přispěje k rozvoji této sociální služby na území města Náchod a jeho blízkém okolí.

Hlavním výstupem projektu bude zrekonstruovaná a nově vybavená budova, která bude sloužit jako zázemí pro poskytování sociálních služeb nestátní neziskovou organizací Stacionář Cesta Náchod z.ú..

Na projekt „Denní stacionář v Náchodě“ je poskytována finanční podpora z EU.

 

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Denní stacionář v Náchodě

ČÍSLO PROJEKTU: 18RGI02-0350

CÍL PROJEKTU: Cílem projektu je zkvalitnění služeb denního stacionáře skrze rekonstrukci budovy č.p. 67 v ul. Na Vyšehradě a úpravy přilehlých pozemků st. P. č. 78 (umístěna přístavba), p. č. 428, p. č. 350/3, vše k.ú. Babí. Novými prostory se zvýší dostupnost této služby lidem s nejtěžšími formami postižení a osobám s poruchou autistického spektra. Stacionář nyní poskytuje své služby v jiném objektu (ul. Vítkova č.p. 3), kde chybí nejen dostatečný prostor pro činnost služby, ale i například pro péči o vozíčkáře. Navíc prostory sdílí stacionář se spec. školou. Cílová skupina služby jsou osoby s mentálním fyzickým a kombinovaným postižením ve věku 7 – 61 let. Posláním stacionáře je pomoci osobám s postižením rozvíjet a udržovat jejich mentální a fyzické schopnosti a dovednosti do té míry, aby mohli žít podobně jako jejich vrstevníci. Cílem stacionáře je poskytovat uživatelům soc. službu odpovídající jejich schopnostem a potřebám, překonávat a zmírňovat překážky plynoucí ze snížené soběstačnosti uživatelů a v nejvyšší možné míře rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti a sociální začleňování ve spolupráci s rodinou, dalšími institucemi a návaznými službami.

VÝSTUP PROJEKTU: Nově zrekonstruovaná budova stacionáře s odpovídajícím vybavením

POPIS PROJEKTU: K zajištění kvalitního plnění sociálních služeb je nutné stacionář přesunout do větších, ideálně nově zrekonstruovaných prostor, které budou odpovídajícím způsobem vybaveny. Dotace od KHK bude použita na rekonstrukci budovy č.p. 67 v ul. Na Vyšehradě vč. pořízení vybavení a úprav přilehlých pozemků, a to na spolufinancování prací, služeb a dodávek, které nebudou financovány z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Na projekt byla podána žádost o dotaci z IROP, výzva č. 30. Na základě ex-ante analýzy rizik byla část výdajů přeřazena mezi pro dotaci z IROP neuznatelné. Část plánovaných výdajů nebyla do žádosti o dotaci IROP zařazena z důvodu předdefinovaného poměru hlavních a vedlejších výdajů. Výdaje přeřazené do neuznatelných jsou však pro realizaci projektu nezbytné uskutečnit, protože se mj. jedná o stavební výdaje na: archív, sklad zahradní techniky, kancelář ředitele, kancelář administrativy, rehabilitaci, snoezelen a vybavení zejména těchto místností, vybavení zimní zahrady, kanceláře denního provozu a tělocvičny a dále výdajů na venkovní úpravy, kůlnu a altán.

Realizace projektu rok 2019.

Výdaje projektu dle žádosti o dotaci 4 701 022,00 Kč.

Projekt Denní stacionář v Náchodě, evidovaný pod číslem 18RGI02-0350 je spolufinancován Královéhradeckým krajem ve výši 4 000 000 Kč prostřednictvím programu 18RGI02 – Dotace na individuální účel – jednorázové akce.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Denní stacionář Cesta v Náchodě


ČÍSLO PROJEKTU:
20RGI02-0395

CÍL PROJEKTU:

Stacionář Cesta Náchod z.ú. v roce 2020 úspěšně dokončil rekonstrukci budovy 67, v ul. Na Vyšehradě v Náchodě a úpravu přilehlých pozemků.

Výstavba nového stacionáře reflektuje dlouhodobě se zvyšující poptávku po službách denního stacionáře, a to především pro osoby s těžkým fyzickým a mentálním postižením a dále pro osoby s poruchou autistického spektra. Právě tyto dvě cílové skupiny představují nejtěžší klientelu, která vyžaduje specifické prostory pro poskytování sociální služby. Pro dostatečnou péči o těžce postižené je nutné např. zvedací zařízení, dostatečné prostory pro hygienu a stravování, ale třeba také polohovací lůžka. Osoby s poruchou autistického spektra jsou často lidmi s vysokou mírou agresivity, vyžadující své specifické prostory a klid. Stacionář poskytuje službu osobám s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením ve věku od 7 let. Velký věkový rozsah cílové skupiny rovněž vyžaduje nejen odlišný přístup k věkovým skupinám, ale také adekvátní prostory přizpůsobené jejich zájmům. Nelze opomenou také skutečnost, že je potřebné zajistit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance stacionáře (pracovníky v soc. službách).

POPIS PROJEKTU:

Realizace projektu vyřešila nevyhovující materiální a technické zázemí pro sociální službu denní stacionář v původní budově ul. Vítkova 3 v Náchodě.

Okamžitá kapacita stacionáře je 17 klientů, přičemž nové prostory do budoucna umožní její případné navýšení. Dalším přínosem bylo rozšíření věkové hranice uživatelů včetně seniorského věku. Nově pořízené závěsné zvedací zařízení umožňuje poskytnout službu i osobám s velmi těžkým postižením.

Dotace je použita na dofinancování vlastního pětiprocentního podílu stacionáře k dotaci z IROP k výdajům v letech 2019 a 2020 a dále na úhradu části výdajů nepokrytých dotacemi, nezbytných pro realizaci projektu.

Realizace projektu rok 2020.

Výdaje projektu dle žádosti o dotaci 1 575 359,30 Kč.

Projekt Denní stacionář Cesta v Náchodě, evidovaný pod číslem 20RGI02-0395 je finančně podpořen Královéhradeckým krajem prostřednictvím programu 20RGI02 – Dotace na individuální účel – jednorázové akce.

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Modernizace a zvýšení dostupnosti odlehčovací služby pro osoby s postižením


ČÍSLO PROJEKTU:
20RGI02-0443

CÍL PROJEKTU:

Cílem bylo zlepšení materiálně technického zázemí pro sociální službu a možnost navýšení lůžkové kapacity prostřednictvím stavebních úprav objektu ve vlastnictví města Náchoda v ulici Vítkova 3.

POPIS PROJEKTU:
Královéhradecký kraj poskytl finanční prostředky ve výši 1 090 000 Kč na zlepšení materiálně technického zázemí pro sociální službu a možnost navýšení lůžkové kapacity prostř. stavebních úprav objektu ve vlastnictví města Náchoda v ulici Vítkova 3.

Realizace projektu vyřešila nevyhovující materiální a technické zázemí pro sociální službu odlehčovací služba, která byla v původní budově Bartoňova 897 v Náchodě. Dále se podařilo zvýšit lůžkovou kapacitu této službu z původních pěti lůžek na devět. Díky stavebním úpravám disponuje nová odlehčovací služba pěti jednolůžkovými pokoji a dvěma dvoulůžkovými. Prostorově pokoje odpovídají požadovaným parametrům pro pobytové služby. Byla nově vybudována šatna s denní místností pro personál a místností pro mytí termoportů, předpírku špinavého prádla, archívu a prostoru pro skladování bioodpadu. Upraveny byly stávájící místnosti umývárny, úklidové komory, WC, kanceláře vedoucího, jídelny, výdejny stravy a společenské místnosti.

Uskutečnění projektu reflektuje na dlouhodobě zvýšenou poptávku po službách odlehčovací služby ze strany pečujících osob, ale i samotných uživatelů , kteří představují cílovou skupinu osob se zdravotním , mentálním i kombinovaným postižením. Projekt vyřešil problém velkého množství žádostí o tuto službu, které nemohly být uspokojeny z důvodu naplněné kapacity. Tato služba slouží pro celý Královéhradecký kraj a je stále jedinou odlehčovací službou v kraji, která je poskytována osobám v dané cílové skupině ve věku od 5 let.

Stavba byla zhotoviteli předána 11.1.2021. Kontrolní prohlídka stavby se pak uskutečnila 22.7.2021 a kolaudační souhlas byl vydán 18.8.2021. Služba v nových prostorech započala svůj provoz 1.9.2021.

Stavební úpravy objektu ve Vítkově ul. čp.3 byly financovány ze zdrojů Královéhradeckého kraje ve výši 1 090 000,- Kč, IROP( z MAS Stolové Hory) – , 605 283,- Kč z celkové přiznané částky 711 683,- a 313 100,64 z celkových vlastních zdrojů 552 353,97 Kč. Z vlastních zdrojů bylo dále financováno i vnitřní vybavení služby.

 

 

SOUKROMÍ DÁRCI

Naše veliké poděkování za projevení dobré vůle a podporu našeho zařízení poskytnutím daru či finančního příspěvku patří těmto osobám:
JAN BIRKE
(starosta města Náchoda a poslanec Parlamentu České Republiky)
JAROSLAV DUŠEK
(divadelní a filmový herec, režisér)
Ze srdce děkujeme firmě EURONA by CERNY za sponzorský dar ve formě dezinfekčních přípravků.
 
Děkujeme také LÉKÁRNĚ U ITÁLIE v Náchodě za uspořádání sbírky pro náš nový stacionář.
 
MOC SI VAŠÍ POMOCI VÁŽÍME!

JAK MŮŽETE POMOCI I VY?

Poskytněte finanční dar s určením nebo bez určení účelu.
 
Darujte věcný dar pro organizaci nebo na určenou akci.
 
Darujte nám službu, která nám ulehčí činnost nebo vyřeší údržbu využívaných objektů.
 
Zapojte se do dobrovolnictví při běžném provozu, při organizaci akcí nebo při správě objektů.
 
Staňte se sponzorem poskytnutím materiální či finanční záštity některé služby nebo akce.
Č.ú.: 163530452/0300 ČSOB a.s., pobočka Náchod
 
Všem dárcům a dobrovolníkům jménem našich uživatelů srdečně děkujeme.