CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – DENNÍ STACIONÁŘ


DENNÍ STACIONÁŘ

Základní činnosti – úkony Úhrada za hodinu
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
70,- Kč
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
70,- Kč
c) Poskytnutí stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
Popsáno níže (viz.Strava)
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
35,- Kč
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob
30,- Kč
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
35,- Kč
g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
60,- Kč


STRAVA

Uživatelé využívající službu při plnění školní docházky ve Speciální škole Josefa Zemana v Náchodě

Ostatní uživatelé

Svačina + pitný režim Oběd
Náklady na jídlo (pití) 10,- Kč 58,- Kč*
Režijní náklady 2,- Kč 2,- Kč
Celkem 12,- Kč 60,- Kč

* Cena oběda je stanovena dle aktuální ceny stravovacího zařízení, odkud je oběd odebírán.


Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování služeb Denního stacionáře stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ceník poskytovaných služeb Denního stacionáře nabývá účinnosti dnem 1.2.2014.