CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB – DENNÍ STACIONÁŘ

 

DENNÍ STACIONÁŘ

Základní činnosti – úkony Úhrada za hodinu
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
70,- Kč
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
1. pomoc při úkonech osobní hygieny
2. pomoc při použití WC
70,- Kč
c) Poskytnutí stravy
1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
70,- Kč
(cena za stravu je uvedena níže)
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
35,- Kč
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících začleňování osob
30,- Kč
f) Sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
35,- Kč
g) Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
60,- Kč

 

STRAVA


Svačina + pitný režim Oběd
Náklady na jídlo (pití) 10,- Kč 63,- Kč*
Režijní náklady 2,- Kč 2,- Kč
Celkem 12,- Kč 65,- Kč

* Cena oběda je stanovena dle aktuální ceny stravovacího zařízení, odkud je oběd odebírán.

Zajištěno jídelnou Rubena a.s. Náchod

Výše úhrady jednotlivých úkonů nepřesahuje maximální výše úhrady za poskytování služeb Denního stacionáře stanovené zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., resp. vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění.

Ceník poskytovaných služeb Denního stacionáře nabývá účinnosti dnem 1.1.2017.